12bet link

ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมอนามัย หนุน อปท. - กทม. ออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติควบคุมการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน เพื่อผู้สูงอายุ – ผู้รับบริการได้รับความคุ้มครอง - มีความปลอดภัย

วันที่ 29 มกราคม 2567 นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยในการเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการขับเคลื่อนประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย มีบทบาทและภารกิจหลักในการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุในทุกระดับและเข้าถึงระบบบริการที่มีมาตรฐานตามหลักกฎหมาย เพื่อให้ผู้สูงอายุหรือผู้รับบริการได้รับความคุ้มครองและมีความปลอดภัยจากการรับบริการ และผู้ให้บริการมีคุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ตามมาตรฐานการให้บริการ 

ปัจจุบันมีการเปิดสถานบริการและการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านจำนวนเพิ่มมากขึ้นสอดคล้องกับจำนวนผู้สูงอายุและความต้องการด้านการบริการที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลนคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษกรุงเทพมหานคร 

นายแพทย์เอกชัย กล่าวว่า กรมอนามัย ได้เห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนมาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติควบคุมการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านผ่านกลไกมาตรการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านการขับเคลื่อนการบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ โดยสนับสนุนข้อมูลองค์ความรู้ทางวิชาการ สื่อประชาสัมพันธ์ คู่มือประกาศกระทรวงฯ คู่มือแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศกระทรวงฯ ที่ถูกต้อง และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินกิจการ ผู้ให้บริการ เจ้าพนักงานท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่ายที่รับผิดชอบงานด้านประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ผ่านเวทีการประชุมชี้แจงและเวทีการประชุมขับเคลื่อนประกาศกระทรวงฯ ต่าง ๆ และปัจจุบันกำลังพัฒนาระบบข้อมูลรองรับการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนการบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ในระดับพื้นที่ต่อไป

12bet linkLiên kết đăng nhập

  ทั้งนี้ เพื่อการขับเคลื่อนมาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ ให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐาน กรมอนามัยจึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการขับเคลื่อนประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2564 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ 2) เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและสนับสนุนการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ 3) เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางกระบวนการจัดทำระบบข้อมูลกลางที่เกี่ยวกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ คณะอนุกรรมาธิการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ผู้แทนสถานประกอบกิจการภาคเอกชน เป็นต้น  

12bet linkLiên kết đăng nhập

12bet linkLiên kết đăng nhập

12bet linkLiên kết đăng nhập

m88vin fun88k 8xbet gg mu88 bet fun88 chính thức